فوایدخنده

تحقیقات‎ علمی‎ نشان‎ می‎‎‎‎ دهد وقتی شخصی می خندد وجـودش‎ از احساساتی‎‎‎ مانند آسودگی , گرما , رهایـی و سرحالی‎‎ آکنده‎ مـی شـود و ایـنهـا همـان‎ احساساتی‎‎ هستند که‎‎ دربردارنده مفهوم‎ کلـی سلامتند.

همچنین‎‎ خنده‎‎ یکی‎ از مهمترین ورزشهاست‎ بـه طوری‎ که‎‎ یک‎ دقیقه خندیـدن‎ بـرابـر بـا 40 مرتبه‎ نفس‎ عمیق‎ کشیدن‎ است‎.

همچنین‎‎ روزانه ‎‎ 15 دقیقه خندیدن بخش‎ زیادی‎ از منافع‎ حاصل‎ از پیاده‎ روی‎ صبحگـاهـی‎ را دربردارد .

خنده‎ با کاهش‎‎ و زدودن‎ احساسات‎ منفـی‎ نقـش مهمی‎‎ در پیشگیـری‎ از حمـلات‎ قـلبـی دارد و نوعی‎ ماساژ قوی‎‎ برای قلب‎ است‎ .

به‎‎‎ گفته پژوهشگران‎‎ , بدن به طور طبـیعـی‎ مجهز به‎ مواد شیمیایی‎ ضـد درد آنـدروفیـن‎ است‎‎ که‎ در صورت لزوم‎ برای‎ تخـفیـف‎ درد از مغز آزاد می‎ شود و خندیدن‎ موجـب‎ افـزایـش‎ ترشح‎ این‎ مواد می‎ شود .

/ 0 نظر / 13 بازدید