نرخ جدید سود سپرده های بانک مسکن

در راستای اجرای سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور ابلاغی مورخ 5/11/90   نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک که از مورخ 8/11/90 و به بعد افتتاح یا تمدید می گردند تا اطلاع ثانوی بشرح جدول ذیل تعیین می گردد:


 
جدول نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری از تاریخ 8/11/90
 

ردیف

شرح سپرده

نرخ سود علی الحساب

1

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

8%

2

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (3 ماه تا کمتر از 6 ماه)

10%

3

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (6 ماه تا کمتر از 9 ماه)

12%

4

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (9 ماه تا کمتر از یکسال)

15%

5

سپرده سرمایه گذاری یکساله

17%

6

سپرده سرمایه گذاری دو ساله

18%

7

سپرده سرمایه گذاری سه ساله

18.5%

8

سپرده سرمایه گذاری چهار ساله

19%

9

سپرده سرمایه گذاری پنج ساله

20%

10

سپرده سرمایه گذاری ممتاز عادی

9%

11

سپرده سرمایه گذاری ممتاز (اشخاص حقیقی خاص و حقوقی) حداقل مبلغ 270 میلیون ریال

9%

12

سپرده سرمایه گذاری ممتاز 6 ماهه ویژه تا مبلغ 1 میلیارد ریال (اشخاص حقیقی خاص و حقوقی)

13%

13

سپرده سرمایه گذاری ممتاز6 ماهه ویژه بیش از مبلغ 1 میلیارد ریال (اشخاص حقیقی خاص و حقوقی)

14%

14

سپرده سرمایه گذاری ممتاز 9ماهه ویژه تا مبلغ 1 میلیارد ریال (اشخاص حقیقی خاص و حقوقی)

14%

15

سپرده سرمایه گذاری ممتاز 9ماهه ویژه بیش از مبلغ 1 میلیارد ریال (اشخاص حقیقی خاص و حقوقی)

15%


 توضیح
1:
چنانچه هر یک از سپرده های سرمایه گذاری فوق الذکر قبل از 30 روز کامل از تاریخ افتتاح فسخ گردند مشمول سود نخواهند شد.
 
/ 1 نظر / 17 بازدید

نرخ ها ي سود عوض شده ..............!ممتاز بيشترشده [سوال]